Polityka prywatności Digital Contact sp. z o.o.

 

Digital Contact sp. z o.o. poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ich ochrony. Poniższe zasady polityki prywatności dają Ci możliwość poznania gwarantowanej przez nas ochrony oraz wskazują cele w jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Digital Contact spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2a) (dalej: “My”, “Digital Contact”), prowadzącym serwis pod adresem www.digitalcontact.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Wszelkie informacje odnośnie realizacji przysługujących Ci uprawnień uzyskasz kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez:
• formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://bok.digitalcontact.pl
• za pośrednictwem adresu e-mail: bok@digitalcontact.pl
• telefonicznie: +48 22 133 63 53 (Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).

W razie pytań możesz również skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: dpo@digitalcontact.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Digital Contact?
Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (m. in. do realizacji zamówienia, którego u Nas dokonałeś, rozliczenia tego zamówienia, zapewnienia poprawnej jakości usług), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; ten akt prawny będziemy nazywać “RODO”, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2) marketingu bezpośredniego – w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Digital Contact, tj. np. zamówiłeś od Nas produkt, będziemy przetwarzać dane w celu marketingu Naszych produktów i usług (podstawa prawna: 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać “naszym prawnie uzasadnionym interesem”),
– w sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Digital Contact, marketing bezpośredni
naszych produktów i usług będziemy kierować tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 a) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie zgodą).
– w sytuacji gdy marketing bezpośredni będzie dotyczyć produktów i usług podmiotów trzecich (nie Naszych),
to będziemy kierować go do Ciebie tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (podstawa prawna: zgoda);

3) prowadzenia korespondencji z Klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania Klientów i potencjalnych Klientów, np. kierowanych do Nas poprzez formularz kontaktowy na stronie (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4) w celach lepszego dostosowania oferty dla klienta (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

5) wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:
a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawę tę będziemy nazywać “wypełnieniem obowiązku prawnego “);

6) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub
sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

7) analitycznym i statystycznym, w związku z zapisywaniem danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. W tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (podstawa prawna: zgoda);

8) w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na stronie, dostosowywania usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na digitalcontact.pl (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

9) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. prawa cywilnego i podatkowego) oraz niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.
W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego powiązania między Tobą a nami lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W razie sprzeciwu będą one jednak przez Nas przechowywane aby uniemożliwić ich wykorzystanie w przypadku pozyskania danych z innych źródeł.
W przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody.

W odniesieniu do usług strony internetowej www.digitalcontact.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Czy musisz podać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy niemożliwe będzie świadczenie usług.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Digital Contact polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane możemy przekazać:
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT;
b) podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek mailingowych, obsłudze
korespondencji, w procesie obsługi Klienta, drukowania materiałów, archiwizację;
c) podmiotom świadczącym Nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
c) podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
d) organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (poprzez Biuro Obsługi Klienta) lub z Inspektorem Ochrony Danych, którego funkcję pełni Jan Tyski.

W przypadku wysyłek mailingowych jeśli nie chcesz już dłużej otrzymywać od Nas wiadomości e-mailingowych, możesz wypisać się z listy osób otrzymujących wiadomości poprzez link wypisu w danej wiadomości lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (dane powyżej). Z przyczyn technicznych proces wyrejestrowania może potrwać do 7 dni roboczych.

 

Czy będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Digital Contact nie będzie przekazywało Twoich danych osobowych do państw trzecich.

 

Zmiany w Polityce prywatności

Digital Contact sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.